ca

Obra nova

Els nostres pilars fonamentals son:
Compromís en el temps d’execució: ens cenyim a un temps limitat per a la construcció de l’habitatge i el complim.
Contacte permanent amb el client: per aconseguir una relació constructor-promotor basada en la confiança.
Clau en mà: podem dedicar-nos íntegrament al projecte i lliurar l’habitatge a punt per instal·lar-se el mateix dia.